fbpx
Przejdź do treści

REGULAMIN KORZYSTANIA UŻYTKOWNIKÓW Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania Użytkowników z formularza kontaktowego”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.flymedica.pl, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.flymedica.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
3. Administrator – Flymedica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy pl. Władysława Andersa 7, 61-894, adres e-mail: kontakt@flymedica.pl, telefon: +48 729 086 200.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza kontaktowego

1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego firmy Flymedica i zobowiązania Użytkownika

1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie obowiązkowo następujących danych i informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, zdjęcia oraz treść wiadomości.
b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu oraz że akceptuje ich wszystkie postanowienia,
c. potwierdzenie, iż został poinformowany, że administratorem podanych danych osobowych jest Flymedica Sp. z o.o.
d. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich usuwania oraz anonimizowania zgodnie z postanowieniami określonymi w Polityce prywatności,
e. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Banku zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego jest świadomy, że informacje w nim podane nie powinny zawierać danych wrażliwych/poufnych.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
5. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność Flymedica Sp. z o.o.

1. Flymedica Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Flymedica.
2. Flymedica Sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, mają:
a. walor informacyjny,
b. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Flymedica.
3. Flymedica Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od Flymedica lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej www.flymedica.pl.
4. Flymedica Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.flymedica.pl
5. Bank zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Flymedica Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, adres e-mail: kontakt@flymedica.pl, telefon: +48 729 086 200.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.